Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs
Vārda diena : Maira, Rasa, Rasma
Laikraksta Zemgale misija


   Laikraksta
Zemgale uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un vispusīgu informāciju par svarīgākajām tēmām. Laikraksta misija ir pārstāvēt lasītāju intereses, tā viņus aizstāvot, palīdzot izvēlēties, atvieglojot dzīvi, veicinot pašapziņas celšanos. Mēs iestājamies par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām, uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atbalstām veselīgu dzīvesveidu, stiprinām sabiedrībā garīgās un ētiskās vērtības, izglītojam un motivējam aktīvai darbībai, nodrošinām arī ar atpūtas un izklaides informāciju.APSTIPRINĀTS
“Firma Zemgale”SIA
valdes sēdē 19.02.2021.
(protokols Nr.1)

Laikraksta Zemgale nolikums

Dobele, 2021. gada 19. februārī

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

   1. Reģionālais laikraksts „Zemgale” (turpmāk – laikraksts) ir “Firma Zemgale”SIA (turpmāk – izdevējs) dibināts maksas periodisks izdevums, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”.

   2. Laikraksta mērķis ir šajā nolikumā noteiktajā kārtībā nodrošināt objektīvas un visaptverošas informācijas sniegšanu novada iedzīvotājiem.

   3. Laikrakstu izdod un finansē izdevējsno saviem līdzekļiem. Izdevejs nodrošina atbilstošu materiāli tehnisko bāzi laikraksta sagatavošanai.

   4. Laikraksta drukāšanu veic izdevēja tipogrāfija.

   5. Laikraksta nolikumu apstiprina valde.

   6. Laikraksts ir iekļauts Latvijas Republikas Masu informācijas līdzekļu reģistrā.

   7. Laikraksts tiek izdots latviešu valodā otrdienās, ceturtdienās un piektdienās, melnbalts A3 formātā, 8 līdz 16 lappušu apjomā. Laikraksts var iznākt paplašinātā apjomā ievietojot pielikumus.

   8. Laikrakstam var būt pielikums, kurā novada dome sagatavo un iesniedz drukāšanai un izplatīšanai, kopā ar laikrakstu, novada domes saistošos noteikumus un citu oficiālo informāciju. Šo informaciju laikraksta redakcija neveido un par tās saturu neatbild. Redakcija veic tikai pielikuma tehnisku korektūru un maketēšanu.

   9. Pielikums ir saturiski un vizuāli nodalīts no laikraksta, to drukā izdeveja tipogrāfijā.

   10. Laikraksts tiek izplatīts ar A/S “Latvijas Pasts” abonēšanu un piegādi un mazumtirdzniecībā uz līguma pamata ar SIA “Preses Serviss”.

   11. Laikraksta reklāmas daļā tiek veikta lasītaju abonementa noformēsana, kuru nodod AS “Latvijas Pasts” laikraksta piegādes veiksanai.

   12. Laikraksta numuru un tā pielikumu signāleksemplāri tiek nodoti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

   13. Laikraksta materiāli, ierobežotā daudzumā un apjomā, elektroniskā formātā tiek izvietoti mājas lapā www.zemgalesia.lv

II. LAIKRAKSTA UZDEVUMI

   14. Informēt par aktuāliem notikumiem novadā, valstī un sabiedrībā, kā arī sniegt noderīgu informāciju, skaidrojumus un atbildes uz iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem atbilstoši laikraksta misijai.

   15. Izglītot sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar tās iespējām uzlabot dzīves situācijas un norises novadā, kā arī par novada sociālekanomisko,sporta un kultūras dzīvi un vēsturi.

IV. LAIKRAKSTA DARBA ORGANIZĀCIJA

   16. Laikraksta sagatavošanu un izdošanu nodrošina izdeveja darbinieki - laikraksta redaktors, žurnālisti, reklāmas nodaļas darbinieks un maketētājs, saskaņā ar amata aprakstu un šo nolikumu.

   17. Laikraksta redaktors tiek pieņemts darbā valdes noteiktā kārtībā. Viņa amata pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amata apraksts un darba līgums.

   18. Laikrakstā tiek publicēti saturiski, literāri un gramatiski sagatavoti materiāli, patiesa un precīza informācija.

   19. Laikraksta redaktoram ir tiesības:

   19.1. pastāvīgi izlemt sava amata kompetencē esošos jautājumus, t.sk., par laikraksta izdevumu saturu un vizuālo risinājumu;

   19.2. pieprasīt un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā saņemt no iestādēm un to darbiniekiem nepieciešamo informāciju laikraksta izdevumu sagatavošanai;

   19.3. atteikt vai atlikt informācijas publicēšanu, ja nākošais laikraksta izdevums ir pilnībā nokomplektēts vai pieprasītajai publikācijai izdevumā nav vietas;

   19.4. atteikt informācijas publicēšanu:

   19.4.1. ja informācija neatbilst laikraksta saturiskajai ievirzei vai mērķim;

   19.4.2. ja informācijai ir komerciāls raksturs un tās publicēšana uzskatāma par privātpersonas saimnieciskās darbības reklāmu vai tajā saskatāmas negodīgas konkurences pazīmes;

   20. Informāciju laikrakstam darbinieki iesniedz elektroniskā veidā, iedzīvotāji - elektroniskā vai rakstveida formā. Informācijas iesniedzēji ir atbildīgi par informācijas saturu.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

   21. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 22. februārī.

Valdes priekšsēdētājs Guntars Līcis


Laikraksta “Zemgale”
ĒTIKAS KODEKSS

   1. Laikrakstam jāizsargā vārda un preses brīvība. Tas nedrīkst pakļauties nekādai ietekmei, kas varētu ierobežot brīvību informācijas plūsmu un informācijas avotu izmantošanu. Laikraksta pienākums ir aizstāvēt cilvēka tiesības.
   2. Žurnālista galvenais uzdevums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu. Žurnālists ir personīgi atbildīgs par sniegto informāciju un tās interpretāciju.
   3. Redaktors atbilstoši likumam “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” ir atbildīgs par laikrakstā sniegto informāciju. Viņam jānodrošina precīzas un korektas informācijas plūsma, kā arī brīva viedokļu apmaiņa.
   4. Skaidri jānodala ziņu sniegšana no viedokļu paušanas.
   5. Žurnālistam nav tiesību atklāt informācijas sniedzēja vārdu bez viņa piekrišanas, izņemot gadījumus, kad nosaukt informācijas avotu tiek pieprasīts tiesā.
   6. Autoram ir tiesības pieprasīt, lai rediģēto materiālu žurnālists viņam parādītu. Šāds materiāls publicējams tikai ar autora akceptu.
   7. Žurnālists drīkst būt partijas biedrs, bet nedrīkst ieņemt amatu kādā partijā. Žurnālists nedrīkst kandidēt valsts vai pašvaldību vēlēšanās.
   8. Žurnālists var publicēties citos masu informācijas līdzekļos tikai ar ikreizēju galvenā redaktora piekrišanu.

Apstiprināts valdes sēdē 2017. gada 22.martā
Valdes priekšsēdētājs GUNTARS LĪCIS
Galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE